Algemene factuurvoorwaarden

 1. De geleverde goederen/diensten worden geacht aanvaard door de koper tenzij nauwkeuring omschreven schriftelijke aangetekende klacht binnen de vijf kalenderdagen na de levering. Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.
 2. Vanaf levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen/diensten: inclusief de vervoersrisico’s zelfs indien deze door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt. Geen enkele klacht, met uitzondering van deze verborgen gebreken, is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie dagen per aangetekend schrijven door de koper aan de verkoper zijn verbonden. De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd worden zoals deze waren op het ogenblik van levering door de verkoper.
 3. Tenzij andersluidend beding zijn leveringstermijnen slechts indicatief zonder verbintenis onzerzijds. Onze aansprakelijkheid wegens niet-of gebrekkige uitvoering van bestellingen kan slechts ingeroepen worden in geval van onze bewezen grove fout.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade, en is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de bestelde goederen/diensten.

 1. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft tot gevolg dat:
 1. alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar worden;
 2. alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
 3. alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen; ingebrekestelling verwijlintresten generen gelijk aan 10 % vanaf de vervaldag, met een minimum van 15 EUR per factuur;
 4. alle verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van 150 EUR;
 5. de verkoper het recht krijgt zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade.
 1. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de overeenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.
 2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel het Vredegerecht van het kanton Kapellen of de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd, naargelang de materiële bevoegdheid.